HÅLLBARHET

 

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Byggbeslag genomför årligen en hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen för hela bolaget. Hållbarhetsrapporten publiceras på Byggbeslag.se efter att ha överlämnats till och granskats av revisor tillsammans med årsredovisningen.


BYGGBESLAG IMPLEMENTERAR AMBITIÖSARE MILJÖMÅL


Klimatet förändras vilket gör vårt samhälle sårbart.
Som samhällsaktör är det självklart för oss att ställa oss bakom och leva upp till ambitionerna i Parisavtalet.

När Sverige nu ställer om är Byggbeslag med på tåget med ambitiösa miljömål och ökad konkurrenskraft. Byggbeslag ska bli klimatneutrala 2045!

 

 
VÅRT MILJÖMÅL:
BYGGBESLAG 
SKA BLI KLIMATNEUTRALA


 


ORGANISKA DELMÅL

Miljömålet följer med ett antal organiska delmål som utvecklas i takt med att Byggbeslag når sina mål och närmar sig målet med klimatneutralitet.


Byggbeslags tre delmål är fokuserade på transporter och material.
Byggbeslags miljömål kopplas till följande globala hållbarhetsmål:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna